Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.momoko.pl, prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest Ewa Jędraszko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EFFA Ewa Jędraszko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5222213584, REGON 380198967.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego Towaru określonego w Zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym Sprzedający współpracuje w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
4. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i płatności. 
6. Formularz odstąpienia od umowy –formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Konsumentowi złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Kupującego podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Kupującego.
8. Kupujący – oznacza każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
9. Konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedającym Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Konto – oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi sklepu. Na Koncie gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o złożonych Zamówieniach.
11. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu.
12. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu. 
13. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
14. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
15. Sprzedający – oznacza Ewa Jędraszko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EFFA Ewa Jędraszko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5222213584, REGON 380198967 będącą jednocześnie właścicielem Sklepu.
16. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, na której Sprzedający prowadzi Sklep, działającą w domenie www.momoko.pl
17. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.momoko.pl.
18. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedającego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
19. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Sprzedającym a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem Sklepu.
20. Użytkownik sklepu - każdy podmiot korzystający ze Strony Internetowej Sklepu.
21. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Dokonując zakupów w Sklepie momoko.pl Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez Kupującego danych niezgodnych z prawdą.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, Strony Internetowej Sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego. 
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta należy dokonać nieodpłatnej rejestracji przy pomocy Formularza rejestracji.
2. Złożenie Zamówienia w Sklepie nie wymaga Rejestracji. 
3. W celu dokonania Rejestracji Kupujący powinien wypełnić Formularz rejestracji udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony Formularz rejestracji drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu rejestracji. Podczas Rejestracji Kupujący ustala indywidualne Hasło. Sprzedający nigdy nie zwraca się z prośbą do Kupującego o udostępnienie mu Hasła. 
4. W trakcie wypełniania Formularza rejestracji Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja treści Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji.
5. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracji do Sprzedającego Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracji potwierdzenie Rejestracji oraz link aktywacyjny, którego uruchomienie powoduje aktywację Konta. Z tą chwilą Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
7. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto.

§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący posiadający Konto w Sklepie powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a) zalogowanie się na Koncie poprzez podanie loginu i Hasła,
b) dodanie Towaru do Koszyka przez wybór polecenia DO KOSZYKA znajdującego się pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu,
c) uzupełnienie Formularza zamówienia,
d) wybór rodzaju Dostawy i formy płatności,
e) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,
f) złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zakup".
4. W celu złożenia Zamówienia Kupujący nieposiadający Konta w Sklepie powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a) dodanie Towaru do Koszyka przez wybór polecenia DO KOSZYKA znajdującego się pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu,
b) uzupełnienie Formularza zamówienia,
c) wybór rodzaju Dostawy i formy płatności,
d) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,
e) złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zakup".
5. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedającego Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
6. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
8. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty i z chwila jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 
9. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedający potwierdza Kupującemu jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Kupującego.

§ 5 Wykonanie umowy sprzedaży

1. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach Dostawy Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Towarów partiami lub dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.
2. Początek biegu terminu Dostawy Towaru do Kupującego liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
3. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy Towaru, w tym opłaty za transport, dostarczenie, są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu w zakładce „Wysyłka i dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia.

§ 6 Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie sklepu internetowego momoko.pl:
a) podawane są w polskiej walucie: złoty; 
b) są cenami brutto - zawierają podatek VAT;
c) nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży;
d) cena Towaru wskazana na stronie sklepu internetowego momoko.pl jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);
b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy 24 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);
3. Koszt Dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy Dostawy Towaru.
4. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
5. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, o którym mowa w ustępie powyższym, Sprzedający może wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności. 
6. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu płatności wyznaczonego Kupującemu przez Sprzedającego Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Dostawa

1. Sprzedający realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Sprzedający wysyła Kupującemu Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży niezwłocznie po jej zawarciu, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży.
3. Sprzedający zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o przybliżonym terminie wysyłki Towaru.
4. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
5. Zamówione Towary są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady Dostawy i świadczenia usług przewozowych określają Dostawcy, za pośrednictwem których następuje Dostawa Towaru Kupującemu.
7. W dniu wysłania Towaru do Kupującego Sprzedający przekazuje na adres poczty elektronicznej Kupującego informację potwierdzającą nadanie przesyłki.
8. Kupujący obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
9. Jeżeli okaże się, że Towar uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego niezwłocznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@momoko.pl wraz z protokołem szkody sporządzonym przez pracownika Dostawcy.
10. Sprzedający, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
11. Termin doręczenia Towaru przez Dostawcę każdorazowo zależy od wybranych przez Kupującego warunków Dostawy i warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez Dostawcę.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniej rzeczy, partii lub części. 
4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej, drogą elektroniczną lub za pomocą Formularza odstąpienia udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu. 
5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
6. W razie złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedający niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zgodnie z ust. 4, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed jego upływem.
12. W wypadku odstąpienia Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
13. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedający informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
15. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9 Rękojmia za wady Towaru

1. Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia;
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego. 
3. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedającego. Koszt dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedającego pokrywa Sprzedający.
5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
6. Kupujący będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7. Roszczenia z tytułu rękojmi Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego.
8. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia żądania Kupującego ustosunkuje się do zgłoszonych roszczeń.

§ 10 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym. 
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym. 
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania Zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w związku z innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie, jest Sprzedający.
2. Dane osobowe Kupujących pozyskiwane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przekazywanych Sprzedającemu przez Kupujących zawiera Polityka prywatności.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedający poinformuje Kupującego z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl